Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Chrósćicy: Zakładna šula so modernizuje

Na swojim posedźenju štwórtk zhonichu Chróšćanscy radźićeljo, zo instaluje so tuchwilu we wšitkich rjadownjach zakładneje šule syć za internet. Pozdźišo maja so w rjadownjach nimo zwučenych tež digitalne tafle připrawić, tak wjesnjanosta Marko Kliman. Nimo toho chcedźa gmejnscy radźićeljo dać zakazać wužiwanje někotrych drohow na Chróšćanskej nawsy za jězdźidła nad 9 tonami. Tak ma so tam wobchad změrować a zdobom tež redukować wobchadne poćežowanje drohow.


Ralbicy: Kubłanski koncept za pěstowarnju

Gmejnska rada gmejny Ralbicy-Róžant wobkrući na swojim posedźenju štwórtk kubłansku koncepciju Ralbičanskeje pěstowarnje "Dr. Jurij Młynk". Koncepciju běchu kubłarjo a nošer pěstowarnje, Serbske šulske towarstwo, gmejnskej radźe loni předstajili. Koncepcija předwidźi, zo so wona prawidłownje gmejnskej radźe předpołoži a zo so wona po najpozdźišo po pjeć lětach znowa pruwuje. Dale chcedźa prawidłownje wo móžnych abo trěbnych wudospołnjenjach, wo dodawkach z nazhonjenjow wuradźować.


Trjebin: Pawšalu k skrućenju kónčinow na kraju wšelako zasadźili

Gmejna Trjebin je loni pawšalu kraja Sakska ke skrućenju kónčinow na kraju wšelako zasadźiła. To praji wjesnjanosta Waldemar Locke na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Radźićeljo su štwórtk dodatnje za wužiwanje pjenjez hłosowali. Tak je so za 50.000 eurow nowe hašenske jězdźidło za Trjebinsku wohnjowu woboru kupiło, za 7.600 eurow dósta tamniša pěstowarnja "Lutki" płachtu za škit před słóncom. Tež wobswětlenje je so w někotrych wjesnych dźělach ponowiło. Někotři gmejnscy radźićeljo kritizowachu, zo je wjesnjanosta wo wužiwanju pawšale k skrućenju kónčinow na kraju sam rozsudźił, zo maja radźićeljo jeho rozsudy jenož wobkrućić.


Sepicy: Firma Bauder inwestuje 30 milionow eurow

Předewzaće Bauder inwestuje 30 milionow eurow do twara noweje produkciskeje připrawy w Sepicach. Tutón tydźeń bě prěni symboliski zaryw za připrawu, kotraž produkuje wysokohódnotny plastowy material za kryće třěchi. Po wuprajenju Bauderec firmy, kotraž wjedźe hižo w Sepicach a w Njedźichowje zawodaj, mjeztym w štwórtej generaciji, su po cyłej Europje wodźacy na tutym polu. Hižo klětu ma so w nowym kompleksu w Sepicach dźěłać. Nowotwar je trěbny, dokelž storča mnohich nadawkow dla na hranicy swojich kapacitow. Aktualnje maja 115 sobudźěłaćerjow, z nowym kompleksom ma so jim 15 dalšich přidružić.


Halštrowska hola: Pjeć milionow za infrastrukturu při Lejnjanskim jězoru

Gmejna Halštrowska hola chce lětsa nimale 5 milionow eurow do wutwara zjawneje infrastruktury při Lejnjanskim jězoru inwestować. Po słowach wjesnjanosty Dietmara Koarka (CDU) su to přewažnje spěchowanske srědki. Tute maja so mjez druhim za wutwar dróhow a pućow na južnym přibrjohu jězora při swětłowni, za kolesowarske šćežki, wobswětlenje a sanitarne twarjenja nałožować. Nimo toho ma so statna dróha mjez Lejnom a Ptačecami přepołožić, štož ma 2,8 milionow eurow płaćić, pisa Lausitzer Rundschau. Gmejna Halštrowska hola je po płoninje druha najwjetša w Budyskim wokrjesu a słuša oficialnje do serbskeho sydlenskeho ruma.


Biblioteki: Wupožčowanje bjez kontakta

Měšćanske biblioteki w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach poskićuja w času lockdowna wupožčowanje bjez kontakta. Ludźo móža sej do toho telefonisce skazane knihi abo słuchohry po tym wotewzać. Medijowe pakćiki staja so po dorěčenju termina njeposrědnje před zachod. Jeničce biblioteka w Biskopicach je w kruće postajenych časach wotewrjena. Maksimalnje tři wosoby smědźa stajnje 15 mjeńšinow dołho w rumnosćach přebywać.